เงื่อนไขการบริการ

1. เงื่อนไขการเข้าชมเว็บไซต์

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ https://www.santashome.com ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดซึ่งบังคับใช้ และตกลงว่าคุณรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใดๆ ก็ตามซึ่งบังคับใช้ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งบังคับใช้

2. สิทธิในการใช้

ก. ให้สิทธิในการดาวน์โหลดเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ในเว็บไซต์แซนตาส โฮมชั่วคราวหนึ่งสำเนาเพื่อการชมส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการค้า ถือเป็นการให้สิทธิไม่ใช่การโอนสิทธิ และภายใต้สิทธิดังกล่าว คุณจะไม่

1. ดัดแปลงหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ก็ตาม 2. ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (ไม่ว่าเพื่อการค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้า) 3. พยายามที่จะแปลงรหัสกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์แซนตาส โฮม 4. ลบเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ออกจากเนื้อหาหรือ 5. ถ่ายโอนเนื้อหาไปให้บุคคลอื่น หรือ “ลอกเลียนแบบ” เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่นใดก็ตาม

ข. สิทธินี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณฝ่าฝืนข้อจำกัดใดๆ ก็ตามเหล่านี้ และเราอาจยกเลิกสิทธินี้ในเวลาใดก็ตาม เมื่อยกเลิกการเข้าชมเนื้อหาเหล่านี้หรือสิทธิดังกล่าว คุณจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดซึ่งอยู่ในการครอบครองของคุณไม่ว่าในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์หรือเอกสารที่พิมพ์

3. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ก. ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพในเว็บไซต์ของเรานำเสนอตาม “สภาพที่เป็นอยู่” แซนตาส โฮมไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และปฎิเสธการรับประกันอื่นใดก็ตามทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ

ข. นอกจากนี้แซนตาส โฮมไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลที่อาจเกิดขึ้น หรือความน่าเชื่อถือในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

ค. ส่วนลด โปรโมชั่น และข้อเสนอสุดพิเศษของแซนตาส โฮม ใช้ได้ในระยะเวลาดังที่ระบุไว้เท่านั้น การซื้อสินค้าตามรายการส่งเสริมการขายที่มีส่วนลดจากโปรโมชั่นรายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถใช้ขอส่วนลดเพิ่มเติม แลกเปลี่ยน แก้ไข ยกเลิกหรือเรียกเงินคืนกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ ส่วนลดและระยะเวลาของโปรโมชั่นที่ทำโดยบริษัทจะแตกต่างกันไปอันเนื่องมาจากส่วนลดตามฤดูกาล การลดล้างสต๊อก สินค้ามีจำนวนจำกัด หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือเพิกถอนสิทธิพิเศษนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

4. ข้อจำกัด

www.santashome.com รวมทั้งผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามสำหรับความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายในการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์แซนตาส โฮม แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของแซนตาส โฮมจะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

5. ความถูกต้องของเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพซึ่งปรากฎใน www.santashome.com อาจมีความผิดพลาดด้านเทคนิค การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ www.santashome.com ไม่รับประกันว่าซอฟแวร์ ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อผูกพันในการอัพเดตเนื้อหา

6. ลิงค์

แซนตาส โฮมไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของแซนตาส โฮม การใส่ลิงค์ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ไม่ได้ถือเป็นการรับรองโดยแซนตาส โฮม ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับแซนตาส โฮมเอง

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

santashome.com อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการฉบับล่าสุด

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและคุณยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทยอย่างเพิกถอนไม่ได้